Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door IBC Business Consulting B.V. gevestigd te Heerlen, hierna kortweg aangeduid als “ibc”.
Akkoordverklaring en wijziging: Het bezoeken van de website van ibc, het openen en/of doorbladeren en het op enige wijze gebruiken van informatie van deze website betekent dat u automatisch akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden. Ibc behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan dergelijke wijzigingen en u behoort deze Disclaimer dan ook regelmatig te lezen.
Doel van de website: De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of enige relatie tussen u en ibc.
Uitsluiting van aansprakelijkheid: Hoewel de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en ibc de op deze website verstrekte informatie zo actueel, volledig en accuraat mogelijk tracht te houden, kan ibc niet garanderen dat deze informatie actueel, compleet en/of accuraat is en kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Ibc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De inhoud van deze website is onderhevig aan verandering en ibc behoudt zich het recht voor wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.
Intellectueel eigendomsrechten: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de content op deze website is het exclusieve eigendom van ibc (of haar licentiegevers) en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van ibc.
Informatie van derden op deze website: Ibc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van informatie van websites van derden waarnaar deze website zogenaamde hyperlinks heeft opgenomen, of voor door derden op deze websites of haar eigen websites geplaatste informatie.
ibc | juni 2016